Jakt og Fjellsport
0,-
Lukk
Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

Salgsbetingelser

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Du kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget.13 Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten. Se lov av 28. april 1978 nr. 18 om behandling av forbrukertvister.

Innledning:

Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av

varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet.

Forbrukerkjøp over Internett er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Selgeren kan velge å tilby deg bedre vilkår enn det som fremgår av disse salgsbetingelsene.

I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser.

JOF forbeholder seg retten til å endre vilkårene som følge av forhold som lovendringer eller endringer i andre samfunnsmessige forutsetninger.

 

1. Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selger gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.)

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

 

2. Partene

Selger

Firmanavn: Jakt og Fjellsport AS

Kontoradresse: Duestien 5, 3717 Skien
Besøksadresse: Duestien 5, 3717 Skien
Organisasjonsnummer: 971 652 276

E-post: post@jaktogfjellsport.no

Telefonnummer: 35 52 09 58

 

Kjøper

er den person som foretar bestillingen, heretter kalt ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.

 

3. Priser

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift, om ikke visning eks. MVA er valgt.

Opplysninger om de totale kostnadene du skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. (Vareleveranser til med fast adresse på Svalbard eller Jan Mayen skal selges uten tillegg av merverdiavgift. (1)

·         1) Se lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 16.

 

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når din bestilling er mottatt og bekreftet av JOF.

En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller taste- eller tekniske feil i tilbudet fra JOF, i bestillingsløsningen i nettbutikken, eller i din bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 

5. Ordrebekreftelse

Når JOF har mottatt din bestilling, skal JOF uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til deg. Alle ordrebekreftelser sendes ut automatisk. Merk at du for varer som ikke er på lager, også vil motta en ordrebekreftelse hvor det står spesifisert at varen har "ubekreftet levering". Vi vil da forsøke å skaffe varen og holde deg oppdatert. Hvis det er feil i lagerstatusen på nettsiden (at lageret er tomt) vil vi ta kontakt.

Alle ordrer blir behandlet i kundesenterts åpningstider mellom 09:00 og 16:00 på hverdager. Ordrene vil bli behandlet i den rekkefølge de har kommet inn og dette kan medføre at bestilt vare kan være utsolgt, selv om websiden viser at varen er på lager i bestillingsøyeblikket.

Vi bemerker også at våre priser gjelder de varer som er på lager i godkjenningsøyeblikket.

Det anbefales at du kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør du ta kontakt med oss så snart som mulig.

 

6. Betaling

JOF kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra JOF til deg.

Dersom du bruker kredittkort (2) eller debetkort (3) ved betaling, kan JOF reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra bestillingen.

·         2) Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling.

·         3) Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto.

Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.

Tilbyr JOF etterfakturering, skal fakturaen til du utstedes ved forsendelse av varen. Forfallsfristen skal settes til minimum 14 dager fra du mottar forsendelsen. Etterfakturering tilbys kun til firmakunder etter kredittvurdering.

Har JOF særskilt behov for å kreve forskuddsbetaling fra deg, for eksempel ved tilvirkningskjøp, kan JOF kreve dette.

Kjøpere under 18 år kan kun betale direkte ved JOFs levering av varen eller ved utlevering av varen ved postoppkrav.

 

7. Levering

Levering av varen fra JOF til deg skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal JOF levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Skal JOF sørge for at varen blir sendt til deg, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos deg med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

 

8. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på deg når tingen er overtatt av deg i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og du unnlater å overta en vare som er stilt til din rådighet etter avtalen, har du likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

 

9. Tilbud/tilgjengelighet

Tilbud, tjenester og produkter gjelder så langt lageret rekker.

 

10. Angrerett

Du kan angre kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser. Angrerett innebærer at du uten grunn kan returnere varen til JOF selv om det ikke er noen mangel ved den.

Du må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Mottar du angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen du mottar angrerettsskjema og opplysningene. Har du ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom du ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år. Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan du vil returnere varen til JOF.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til JOF innen rimelig tid. JOF er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til du innen 14 dager fra den dag JOF mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til JOFs rådighet. JOF kan ikke fastsette gebyrer for din bruk av angreretten, men JOF kan kreve at du skal betale kostnadene for returforsendelsen.

Du kan undersøke produktet før du angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til JOF i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da du mottok den. Du bør sende varen tilbake til JOF i originalemballasjen hvis dette er mulig. Dersom vi har montert ski med bindinger på oppdrag fra kunden, ansees disse ikke lenger som i original stand. Bindingsmonteringen er individuelt tilpasset, og er en permanent endring av skienes tilstand utført på kundens vegne

Du kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som etter sin art ikke kan tilbakeleveres, eller på lyd- og bildeopptak (herunder CDer, DVDer) eller datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt. Det sistnevnte unntaket gjelder kun dersom selger klart og tydelig har opplyst om vilkårene for bortfall av angreretten på forseglingen.

 

11. Undersøkelse av varen

Når du mottar varen, anbefales det at du i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler.

Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må du melde fra til JOF ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 12.

 

12. Reklamasjon ved mangel, og frist for å melde krav ved forsinkelse

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi JOF melding om at du vil påberope deg mangelen.

Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da du oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at du overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år. Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert.

Dersom varen er betalt med kredittkort, kan du også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet). Meldingen til JOF eller kredittyter bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev).

 

13. Dine rettigheter ved forsinkelse

Dersom JOF ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra JOF.

Oppfyllelse: Dersom JOF ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan du fastholde kjøpet og sette en rimelig tileggsfrist for oppfyllelse fra JOF. Du kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som JOF ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for JOF at det står i vesentlig misforhold til din interesse i at JOF oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse. Heving: Du kan heve avtalen med JOF dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis JOF ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som du har fastsatt. Du kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre JOF har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

Erstatning: Du kan videre kreve erstatning for tap du lider som følge av forsinkelsen fra JOFs side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.

Du må melde krav til JOF ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 12.

 

14. Dine rettigheter ved mangel

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes du eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra JOF.

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan du kreve at JOF retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. JOF kan motsette seg dine krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder JOF urimelige kostnader.

JOF skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for deg, uten risiko for at du ikke får dekket dine utlegg og uten vesentlig ulempe for deg. JOF kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.

Selv om du verken krever retting eller omlevering, kan JOF tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom JOF sørger for slik retting eller omlevering, kan du ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan du kreve forholdsmessig prisavslag.

Heving: I stedet for prisavslag kan du heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Erstatning: Du kan også kreve erstatning for økonomisk tap du lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.

Du må melde krav til JOF ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 12. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.

 

15. JOFs rettigheter ved ditt mislighold

Dersom du ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes JOF eller forhold på JOFs side, kan JOF i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra deg. JOF kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke forskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse: Dersom du ikke betaler, kan JOF fastholde kjøpet og kreve at du betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper JOF sin rett dersom JOF venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan JOF heve avtalen. JOF kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.

JOF kan også heve kjøpet dersom du ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som JOF har fastsatt. JOF kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre du har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning: JOF kan kreve erstatning fra deg for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra din side jf. forbrukerkjøpslovens §46.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom du ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan JOF kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling.9 Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og du kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom du unnlater å hente ubetalte varer, kan JOF belaste kjøper med et gebyr på kr 500,00 + frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke JOFs faktiske utlegg for å levere varen til deg. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år..

 

16. Garanti

Garanti som gis av JOF eller produsenten, gir deg rettigheter i tillegg til de rettighetene du allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i din rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangleretter punkt 11 og 12

 

17. Personopplysninger

Med mindre du samtykker til noe annet, kan JOF kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at JOF skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre JOF har samtykke fra foreldre eller foresatte. Dine personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at JOF skal få gjennomført avtalen med du, eller i lovbestemte tilfelle.

JOF kan kun innhente din personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig.

Hvis JOF vil benytte dine personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende deg reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må JOF innhente ditt samtykke ved avtaleinngåelsen. JOF må gi deg informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Ditt samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.

Du skal enkelt kunne kontakte JOF, for eksempel pr telefon eller e-post dersom du har spørsmål om JOFs bruk av personopplysninger eller hvis du ønsker at JOF sletter eller endrer personopplysningene.

 

18. Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Du kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget.13 Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten. Se lov av 28. april 1978 nr. 18 om behandling av forbrukertvister.

 

 

 

 

Trykk ENTER for å søke